Bedrijfsfinanciering

financieringsplanBedrijfsfinanciering nodig? Met een degelijke onderbouwing voor een bedrijfskrediet is zakelijk vermogen snel geregeld. Want financiering voor uw bedrijf is vooral ook het etaleren van passie en plannen. Geef dat de juiste aandacht.

Een bedrijfsfinanciering voor investeringen in vaste activa zoals machines, bedrijfsmiddelen en inventaris? Of een krediet voor de financiering van werkkapitaal? Met een degelijk  financieringsplan staat u sterk bij het aantrekken van een zakelijke lening.

Financiers voor MKB

De MKB ondernemer is voor groei en ontwikkeling van zijn bedrijf aangewezen op externe financiers: banken en investeerders. Zij participeren financieel in de vorm van een zakelijke lening, een zakelijk krediet of een aandelenparticipatie. Het beschikbaar gestelde vermogen moet dan wel voldoende financieel rendement opleveren. Als financiers daarvan voldoende zijn overtuigd, dan stellen zij de financiële middelen ter beschikking aan uw bedrijf. De enige manier om financiers voor uw bedrijfsplan te overtuigen is het overleggen van een degelijk financieringsplan. Haalbaar en onderbouwd!

Plan voor bedrijfsfinanciering voor MKB

U geeft een korte beschrijving van uw businesscase (waar staat uw onderneming en waar wil deze naar toe?), de financieringsbehoefte (hoeveel vermogen is nodig en waarvoor?) en hoe u de zakelijke financiering graag wilt invullen (wat wordt uit de eigen middelen en bedrijfsactiviteiten betaald, wat moet extern worden ingevuld en hoe dient dat te geschieden, bijvoorbeeld rekening courant krediet, lening (looptijd) enzovoorts). Het helpt u om duidelijk te noemen wat concreet van de financier gevraagd wordt en wat hem geboden wordt.

Belangrijk is ook de juridische structuur. Wie is de beoogde kredietnemer. Wie zijn de belangrijkste aandeelhouders en verbonden maatschappijen? U beschrijft verder de achtergronden en ambities: wat was de historie van de onderneming en wat zijn is de bedrijfstrategie. U geeft inzicht in de bestaande producten, diensten en markten. In welke markten bent u actief en met welke producten en diensten? Wat is het perspectief van uw onderneming in deze markten? En welke belangrijke concurrenten zijn er? En hoe verhouden zij zich tot uw onderneming?

Ook zicht op uw branche maakt een financier duidelijk dat u weloverwogen onderneemt. En wat zijn belangrijke trends in de branche waarin u actief bent? En wat zijn belangrijke trends? Van belang zijn ook de achtergronden van u als ondernemer en uw belangrijkste medewerkers: welke belangrijke kennis en ervaring is er in de organisatie verankerd? En waar zitten eventuele aandachtspunten en kwetsbaarheden en hoe wordt door u daarmee opgegaan? En wat is de organisatorische opzet? Nu en in de toekomst? Hoe is de functionele organisatie van uw onderneming opgebouwd? Wat is het primaire proces en welke functionele eenheden zijn hierbij betrokken? En welke interne (staf)diensten zijn er voor de ondersteuning van dit primaire proces? Met welke externe partijen werkt u samen en gaat u samenwerken?

SWOT en bedrijfsstrategie

De SWOT is een overzicht van de sterkten en zwakten en de kansen en bedreigingen. In de SWOT-analysevan uw bedrijf geeft u een samenvatting van de voorgaande beschrijving. Deze SWOT is de basis van uw bedrijfsstrategie en bedrijfsplan: hoe wilt met uw de onderneming het gestelde bedrijfdoel realiseren? Welke investeringen zijn er nodig? Welke personele ontwikkeling wordt voorzien?

Bedrijfseconomische gegevens

U beschrijft uw financiële historie. En geeft een overzicht van historische exploitatie en balansen en aangevuld met relevante periodecijfers.  Belangrijk hierbij is de toelichting op deze historische cijfers. Wat verklaart de ongewone veranderingen in de financiële historie? U geeft ook een overzicht van historische prestaties zoals de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Verder geeft u financiële prognoses met toelichting en onderbouwing. Deze financiële prognoses zijn een financiële vertaling van uw bedrijfsplan. Het helpt u om een ‘management-case’ en een ‘worst-case’ te geven. In de management-case beschrijft u hoe u de (financiële) toekomst ziet. In de worst-case beschrijft u hoe zich een somber (tegenvallend) scenario zal ontwikkelen. Ook de worst-case-situatie zal aan de eisen van de financier moeten voldoen. Hierbij maakt inzichtelijk een winstprognose, een ontwikkeling van de vermogenspositie (balans) en een kasstroomprognose. Ook geeft u een overzicht van financiële ratio’s zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Ook geeft u uw eigen beoordeling van de financierbaarheid voor de komende drie jaar. Dus hoe ontwikkelen zich de rentabiliteit en solvabiliteit? En ten slotte beschrijft u het financiële rendement en de beschikbare zekerheden en garanties die u uw financier kunt bieden.

Bedrijfsfinanciering? Een uitdaging!

Ingewikkeld en intensief? In ieder geval een uitdaging die de moeite waard is. Misschien lastig maar zeker niet onmogelijk. En begrijpelijk is dat financiers terughoudend zijn. U zult dan uw bedrijfsmatige en financiële perspectief moeten laten zien. Haalbaar en onderbouwd!

©BBO&F