Privacybeleid

Wie zijn we

BBO&F Breda, Nieuw Zonzeel 12, 4823 GG BREDA

Ons website-adressen zijn:

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als u (als bezoeker) een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Het gaat hierbij om reacties op gepubliceerde pagina’s of berichten. Nadat uw reactie is goedgekeurd is deze publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Contactformulieren

Als u een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de data getoond in het contactformulier. Het gaat hierbij om contactverzoeken, verzoeken vanuit de bezoeker om meer informatie of om contact op te nemen. Het doel is om contact met u te kunnen maken. Deze informatie wordt nimmer -zonder uw toestemming- met derden gedeeld. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd.

Diverse hulpmiddelen

Op onze website bieden we een aantal hulpmiddelen aan zoals een Zoekprofiel bouwers, WaardeSchatters MKB, Ondernemerschapstest. De door u ingevoerde informatie verzamelen we om -indien u vragen hebt- u gericht te kunnen antwoorden. Deze informatie wordt nimmer -zonder uw toestemming- met derden gedeeld. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd.

Bestelformulieren

Op onze website staan een aantal bestelformulieren. Hiermee kunt u boeken, een kort advies of een indicatieve waardebepaling bestellen. De door u ingevoerde informatie verzamelen we om de door u bestelde dienst te kunnen uitleveren. Deze informatie wordt nimmer -zonder uw toestemming- met derden gedeeld. Uw gegevens worden bewaard voorzover vereist conform de bewaarplicht belastingdienst (7 jaar).

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Zie ook het artikel op Wikipedia.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Daarnaast kunnen er via onze website cookies geplaatst worden door derde partijen. Bijvoorbeeld voor het bijhouden van statistieken over gebruik van onze website (bijv. Google Analytics), het laten zien van video’s (bijv. Youtube) of het kunnen delen van informatie met/op sociale media (bijv. Twitter en Facebook).

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Maar dat kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Cookies kunt u overigens weer zelf verwijderen. Omdat deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als mogelijke werkwijze, bijvoorbeeld bij Internet Explorer: Klik op het pictogram ‘Extra’, Klik op Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen. Zet een vinkje voor Cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s of berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld YouTube video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten heeft u over uw data

U kunt verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit met uitzondering van data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Hoe we uw data beveiligen

Uw gegevens zijn deels opgeslagen als onderdeel van de toegepaste plugins (contactformulieren enzovoorts) in het webhosting pakket. Deels staan deze gegevens op kantoor IT. Zowel de webhosting als de IT omgeving zijn beveiligd tegen virussen en hackers. We doen er alles aan om onze IT te beschermen tegen indringers.

English

Who we are?

BBO & F Breda, Nieuw Zonzeel 12, 4823 GG BREDA

Our website addresses are:

What personal data we collect and why we collect it

Reactions

If you (as visitor) leave a comment on the site, we collect the data shown in the response form and also the IP address of the visitor and the browser user agent string to help spam detection. This concerns reactions to published pages or messages. After your response is approved, it is publicly visible in the context of your response. When you leave a comment, that reaction and the metadata of that reaction are kept forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up reactions instead of moderating them.

Contact forms

If you leave a comment on the site, we collect the data shown in the contact form. This concerns contact requests, requests from the visitor for more information or contact. The goal is to be able to contact you. This information is never shared with third parties without your consent. Your data will be deleted after three years.

Various tools

On our website we offer a number of tools such as a Search Profile builders, Value Assessments SME, Entrepreneurship test. We collect the information you provide in order to answer you, if you have any questions. This information is never shared with third parties without your consent. Your data will be deleted after three years.

Order forms

There are a number of order forms on our website. With this you can order books, a short advice or an indicative valuation. We collect the information you provide in order to deliver the service you have ordered. This information is never shared with third parties without your consent. Your data will be stored insofar as required in accordance with the duty to retain tax authorities (7 years).

Cookies

This website uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored by your browser on your hard drive from your computer. See also the article on Wikipedia. We use cookies to remember your settings and preferences. In addition, cookies can be placed on our website by third parties. For example, for keeping track of statistics on the use of our website (eg Google Analytics), showing videos (eg Youtube) or being able to share information with / on social media (eg Twitter and Facebook). You can disable these cookies via your browser. But that can negatively affect the functioning of our website.

You can also delete cookies yourself. Because they are stored on your computer. Consult the manual of your browser. As a possible method, for example with Internet Explorer: Click on the ‘Extra’ icon, Click Security> Delete browsing history. Put a check mark for Cookies.

Embedded content from other websites

Pages or messages on this site can show embedded (embedded) content. For example YouTube videos, images, messages. Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed third party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

What rights do you have over your data

You can request that we remove any personal data that we have from you. This with the exception of dates that we are obliged to keep in connection with administrative, legal or security purposes.

How we secure your data

Your data is partly stored as part of the applied plugins (contact forms and so on) in the web hosting package. Partly these data are in IT office. Both the web hosting and the IT environment are protected against viruses and hackers. We do everything we can to protect our IT from intruders.