Gebruiksvoorwaarden Website BBO&F

Geachte gebruiker

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door BBO&F, gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 20095257. Door gebruik te maken van een van de websites van BBO&F www.bboenf.nl, www.verkoop-bedrijf.nl en www.financiering-bedrijf.nl of de daaraan gekoppelde internetdiensten wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te hebben geaccepteerd. Lees ze daarom zorgvuldig.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken, de diensten NIET af te nemen of die transacties NIET te verrichten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen dat BBO&F de door u -op deze website- kenbaar gemaakte gegevens, zoals persoonsgegevens, mag gebruiken voor bedrijfsgebonden toepassingen. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door BBO&F te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze website (de ‘Inhoud’) of op transacties verricht via deze website.

Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden. Specifiek voorbeeld hiervan zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening. BBO&F behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. BBO&F behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt BBO&F geen verantwoordelijkheid daarvoor.

Alle Inhoud wordt verstrekt ‘in de staat waarin het zich bevind’ en ‘zoals beschikbaar’. BBO&F wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. BBO&F geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

BBO&F geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door BBO&F vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. In geen geval is BBO&F aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien BBO&F in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van BBO&F. BBO&F is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

BBO&F heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat BBO&F de inhoud van die website zou onderschrijven. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan BBO&F of haar licentiegevers.

Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze Website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBO&F is strikt verboden.

Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën. Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (‘gebruikersmateriaal’) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van BBO&F worden.

BBO&F mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten. Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke BBO&F producten of diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn. Uit een dergelijke verwijzing mag niet worden afgeleid, en een dergelijke verwijzing houdt geen garantie in dat enig product of dienst op enig moment beschikbaar.

Gelieve contact op te nemen met BBO&F voor verdere informatie. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt voor gebruik door BBO&F en zal nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de ‘Contact’ button op deze Website.