Belasting bij bedrijfsovername

belasting bij bedrijfsovernameFiscale gevolgen van bedrijfsoverdracht

Belasting bij bedrijfsovername is pijnlijk. En daarom verdienen fiscale aspecten bij bedrijfsopvolging de nodige aandacht. Want bij de overdracht van uw onderneming kijkt de belastingdienst mee. Bij een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB Ondernemer) is er al snel sprake van stakingswinst. Ook bij een bedrijfsovername van een besloten vennootschap (BV) kan belastingheffing over vervreemdingsvoordelen plaatsvinden. Afhankelijk van de juridische structuur wordt de DGA dan geconfronteerd met een belastingheffing vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Soms is de belasting bij bedrijfsovername zo stevig, dat de bedrijfsoverdracht financieel onhaalbaar is. Lees hier verder voor een voorbeeld van een veel voorkomende situatie.

Stakingswinst

De ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB Ondernemer) die zijn onderneming (gedeeltelijk) staakt krijgt te maken met stakingswinst. Dat betekent dan: afrekenen over de stille reserves en de goodwill. Een staking doet zich voor wanneer de ondernemer zijn bedrijf overdraagt. Dat kan door de verkoop aan een bedrijfsopvolger of het aangaan van een vennootschap met een vennoot. De ondernemer verliest dan (een deel van) het economisch belang in zijn onderneming. Maar ook bij het inbrengen van zijn onderneming in een BV. Of bij een echtscheiding of overlijden wordt een fictieve staking verondersteld. Hierbij ontstaat veelal een stakingswinst die progressief wordt belast.

Er zijn nogal wat mogelijkheden om de belastingheffing over de stakingswinst te matigen of uit te stellen. Het meest voor de hand liggend is de stakingslijfrenteaftrek. Maar ook zijn er andere mogelijkheden om de belastingclaim door te schuiven. Dit door een geruisloze overdracht aan de bedrijfsopvolger. Maar ook kan de onderneming fiscaal vriendelijk worden overgedragen door schenking of vererving. Daarvoor bestaat in de Successiewet de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Een alternatief is ook om te kiezen voor de verhuur van de onderneming. En voor eventuele betaling van inkomstenbelasting kan uitstel worden gevraagd op basis van de uitvoeringsregelingen Invorderingswet.

Belastingheffing Aanmerkelijk belang

Belasting bij bedrijfsovername van een BV speelt wanneer de DGA zijn aandelen in privé houdt. Dan wordt inkomstenbelasting in Box 2 geheven over de vervreemdingsvoordelen bij de verkoop van zijn aandelen. Wanneer eerder een holdingstructuur was opgezet kon deze DGA gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling. Door tijdig herstructureren van de aandelenbelangen kan fiscale druk worden uitgesteld. Uitzakken van de onderneming binnen een fiscale eenheid of toepassing van de faciliteit voor aandelenfusie kunnen de DGA in een fiscaal veilige positie brengen.

Vennootschapsbelasting

De overdragende vennootschap betaalt belasting bij bedrijfsovername door de realisatie van goodwill en stille reserves. Dit doet zich voor bij een activa passiva transactie. Lees hier verder voor de bedrijfseconomische, fiscale en juridische verschillen tussen een dergelijke activa passiva transactie en een aandelentransactie. De overdrager kan onder toepassing van de faciliteit voor bedrijfsfusie de heffing van vennootschapsbelasting voorkomen.

Fiscaal leed

Belasting bij bedrijfsovername is vaak te voorkomen of uit te stellen. Dan moet u wel tijdig de juiste maatregelen nemen. Want de genoemde faciliteiten kunnen alleen worden toegepast onder de juiste condities en termijnen. Als u -belastingtechnisch gezien- tijdig voorsorteert wordt onnodig fiscaal leed voorkomen. Wel zo prettig!


©BBO&F