Beïnvloed uw kredietrating bij banken voor bedrijfsoverdracht

Kredietrating bankenBedrijfseconomisch gezien zijn er bij bedrijfsoverdracht twee hoofdthema’s: de koopprijs en de koopfinanciering. De koopprijs is deels afgeleid van de bedrijfswaardering: de waarde van de onderneming, zoals gezien vanuit de positie van de koper en verkoper van de onderneming. Maar nadrukkelijker het resultaat van de omstandigheden op markt voor fusie en overname. En vooral ook de kwaliteit van de gevoerde onderhandelingen. Het startpunt voor partijen hierbij is dus een goede en onderbouwde waardering. Zonder goede waardering bent u ‘verloren’ in het onderhandelingsspel. Uw tegenpartij dicteert dan op dominante wijze het proces en de uitkomsten.

Bedrijfsfinanciering voor bedrijfsoverdracht

Een ander belangrijk thema is de financiering van de koopsom. Praktisch in alle gevallen wordt de koop van aandelen of de onderneming (we spreken dan van een activa/passivatransactie) gedaan door een kopende vennootschap. Deze zal de koopsom moeten voldoen. En dus gefinancierd moeten worden.

Betrokken financiers voor bedrijfsovername

Mogelijke financierende partijen die hierbij betrokken kunnen worden zijn de koper (door een lening of –bij voorkeur- een storting van aandelenkapitaal), de verkoper (al of niet via een earn-out of een achtergestelde lening), een participatiemaatschappij (middels aandelen, leningen of mezzanine financieringsproducten), het personeel (welke mogelijk een beperkt belang neemt) en natuurlijk –mogelijk- een bank.

Kredietrating bij banken

Banken wegen de mogelijkheden van hun financiële rol bij bedrijfsoverdracht af met een kredietrating. Een belangrijk knelpunt na de bedrijfsovername vormt de rentabiliteit in verhouding tot de omvang van de gevraagde financiering. De capaciteit om rente en aflossingsverplichtingen te voldoen moet in voldoende mate worden gewaarborgd. De beoordeling daarvan vindt vaak plaats op basis van de Debt Service Capacity Ratio. Dit is het quotiënt van de verwachte vrije kasstroom in het jaar direct na overname. Meegewogen worden hierbij de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in vaste activa en de investeringen in netto werkkapitaal. Maar ook andere niet-financiële- beoordelingscriteria tellen zwaar mee: de kwaliteit van het management: hun trackrecord en hun financiële betrokkenheid. Of de kenmerken van de branche waarin de onderneming actief is.

Kredietvoorwaarden

Niet alleen door de implementatie van BASEL III maar ook door het broze ondernemingsklimaat wordt kredietrating door banken nauwgezetter toegepast en gehanteerd bij het kredietleverlening. Het resultaat is een beduidend stiptere toepassing van kredietvoorwaarden: omvang, rentes, aflossingstermijnen en zekerheden.

Betere kredietrating vergemakkelijkt de bedrijfsovername

Dus: wilt u een bedrijfsoverdracht bestendigen? Werk dan voor een uitstekende kredietrating bij banken. Dat betekent dus: aandacht voor voldoende rentabiliteit, gezonde bruto en nettomarges, adequaat gevoerd investeringsbeleid en cash-management. Toon uw persoonlijke financiële betrokkenheid. En neem de tijd voor een degelijke financieringsvraag. Zo effent u het pad naar een adequate financieringsomvang met passende rente- en aflossingscondities.

©BBO&F