Pre exit bedrijfsoverdracht

pre exitIn recente vakliteratuur wordt de pre exit als een goede route naar bedrijfsoverdracht gepresenteerd. Een pre exit betekent in feite een gefaseerde bedrijfsoverdracht. Er wordt als eerste stap een deel van de onderneming verkocht aan een investeerder, bijvoorbeeld een private equity fonds. Afhankelijk van de situatie is dat een minderheids- of meerderheidsbelang.

In de fase daaropvolgend wordt met de toegetreden aandeelhouder of investeerder een traject ingezet om de financiële prestaties te verbeteren. Zodat bij de afronding van de volledige buy out een substantieel hoger verkoopresultaat wordt bereikt. Volgens trendwatchers bedrijfsopvolging wordt in toenemende mate gekozen voor deze gefaseerde vorm van bedrijfsoverdracht. Het voordeel voor de overdrager is dat hij reeds eerder ‘casht’ en daarmee een deel van de verkoopopbrengst zeker stelt. Maar ook zijn operationele betrokkenheid beter wordt afgestemd om de eigen kwaliteiten en ambities als DGA,

Pre exit investeerder

Vanaf het moment van de pre exit komt een investeerder als tweede eigenaar aan boord. Zijn toegevoegde waarde is het inbrengen van kennis, netwerk of kapitaal. Hiermee wordt de basis gelegd voor een versnelde expansie van de onderneming in de periode na de pre exit. Met natuurlijk een positief effect op het uiteindelijke integrale verkoopresultaat op het moment van de volledige verkoop. Onder omstandigheden heeft de pre exit bij bedrijfsopvolging zeker voordelen.

Dat dit mede door de M&A professionele wereld wordt gepropageerd is duidelijk. Of de motivatie volledig zuiver is moet wel kritisch worden beoordeeld. Want voor de M&A professional is het voordeel evident. De pre exit haalt een deel van de bedrijfsoverdracht in de tijd naar voren. Zo genereert deze eerder een zekere business voor deze M&A professional. En voor de algehele verkoop van de onderneming zijn er twee M&A trajecten nodig. Namelijk voor de pre exit en voor de afronding van de volledige buy out. Dubbel werk aan de winkel!

Motivatie pre exit

Het is dus goed om kritisch naar de motivatie voor een pre exit te kijken. Doorslaggevend zijn twee aspecten waaraan ruimschoots tegemoetgekomen moet worden. Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een –door (belemmerende) omstandigheden- onbenutte groeipotentie bij de over te dragen onderneming. Waarbij geldt dat deze niet autonoom kunnen worden weggenomen door de onderneming. Door de pre exit aan een investeerder moeten deze belemmerende omstandigheden wel weg kunnen worden genomen. Het moet dus voldoende aannemelijk zijn dat door ingebrachte kennis, netwerk en kapitaal, de beoogde groei zal ontstaan.

Op de tweede plaats is ook een gezamenlijk gedragen visie en strategie nodig.  De overdrager en de toetredende investeerder moeten elkaar gedurende een zekere periode tot de finale buy out volledig kunnen blijven vinden. Voor zo’n periode moet als snel gerekend worden op vijf tot zeven jaar. Een grote valkuil is dat de motivaties bij overdrager en toetreder niet geheel blijven samenvallen. Wanneer een gemeenschappelijke visie op de pre exit ontbreekt wordt juist wél een basis voor weerstand en teleurstelling. In die zin is een succesvolle pre exit beduidend lastiger dan een volledige bedrijfsoverdracht.

Voordeel pre exit

Het grote voordeel van de pre exit is onder optimale condities en beduidend beter integraal verkoopresultaat. Waarbij ook het risico bij zowel de overdrager als de toetredende investeerder (zoals een private equity fonds) relatief beperkt is. Maar de pre exit moet gebaseerd worden op een zorgvuldige voorbereiding en afstemming van de verwachtingen. Daar zit dan ook de grootse uitdaging.

Gedurende de voorbereiding gaat het dus om een gemeenschappelijk gedragen ontwikkeling van visies op de toekomst, het doorspreken van diverse ‘what-if’ scenario’s, en het vastleggen van heldere procedures hoe te handelen onder de verschillende omstandigheden. Wanneer de voorbereiding in de volle omvang voldoende tijd en aandacht krijgt wordt een juiste basis gelegd voor een goede pre exit. Per saldo de opmaat voor  een echte win win voor alle betrokkenen.

Conclusie pre exit

Een pre exit heeft in de kern zeker grote voordelen. De ondernemer stelt zijn verkoopresultaat eerder veilig. Ook draagt hij eerder een deel van de operationele zorg voor de bedrijfsvoering over. Zodat hij zich beter kan concentreren op zijn kernkwaliteiten en ambities. Wanneer de uitgangspunten en what if scenario’s voldoende helder zijn belicht, besproken en vastgelegd ontstaat een basis voor een optimaal integraal verkoopresultaat.

©BBO&F