Discounted Cashflow methode voor bedrijfswaardering

bedrijfswaarde berekenenDiscounted Cashflow methode

Bij bedrijfswaardering is de discounted cashflow methode (DCF methode) de aangewezen methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. In de kern bestaat deze uit een analyse van de onderneming. Deze analyse omvat de interne bedrijfskenmerken als mede de omgevingsfactoren. De interne analyse omvat tevens een bedrijfseconomische analyse. Wat zijn de omzetgroepen, welke marges worden in welke marktsegmenten gerealiseerd, welke productgroepen zijn belangrijk voor toekomstige groei, enzovoorts. Maar ook de actuele stand van zaken wordt meegenomen: welke investering in ontwikkeling (immaterieel actief) en machines en inventaris  is nodig.

Kasstroomprognose

Voorgaande analyse leidt tot een financiële prognose. Deze omvat een prognose van de winst (omzet minus directe en indirecte kosten) en een balansprognose (ontwikkeling van het geïnvesteerd vermogen in immaterieel en materieel vast actief en werkkapitaal). Al doende is het resultaat een prognose van de vrije kasstromen.

Bedrijfswaarde

Die toekomstige kasstromen bij elkaar opgeteld vormen zo de bedrijfswaarde (of ook wel: ondernemingswaarde). Dat is de economische waarde van het geïnvesteerd vermogen: het immaterieel en materieel vast actief en werkkapitaal. Dat ‘zomaar bij elkaar optellen’ is niet zomaar toegestaan. Want toekomstige kasstromen zijn onzeker. Daarom moeten deze worden verminderd met het -daarop geëiste- rendement: de kostenvoet van het vermogen.

Goodwillwaarde

Het verschil tussen de economische waarde van een onderneming en de boekwaarde van de onderneming is de zogenaamde goodwillwaarde. De boekwaarde is de waarde die uit de boekhouding blijkt: een historische telling van aanschafwaarde minus afschrijvingen. Die goodwillwaarde is dus het surplus boven de boekhoudkundige waarde: de extra waarde omdat het geïnvesteerd vermogen vrije kasstromen genereert.

Kwetsbaarheid DCF methode

De discounted cashflow methode is kwetsbaar om een aantal redenen. De beschouwer (of belanghebbende) bij de bedrijfswaardering kan een optimistische kijk hebben op de financiele toekomst. Bij bedrijfsoverdracht is dat veelal de overdragende (of: verkopende) partij. De overnemende partij zal daar veelal anders over denken. Hij heeft veelal meer ook voor mogelijke tegenvallers. Ook de inschatting van de bedrijfsrisico’s lopen veelal sterk uiteen. Ten slot speelt ook de kennisachterstand van de overnemende partij daarbij een rol. De verkoper kent de onderneming door en door. De overnemer moet dat nog allemaal gaan ontdekken.

Subjectiviteit DCF methode

De discounted cashflow methode wordt vaak gepresenteerd als de meest zuivere methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. Dat is juist wanneer de discounted cashflow methode wordt vergeleken met de rentabiliteitswaarde of andere rendementsmethoden. De DCF methode staat 1:1 voor de economische waarde: de waarde van de vrije kasstromen die de onderneming genereert. Het pijnlijke is alleen dat zowel de toekomstige kasstromen als ook de rendementseis op het vermogen sterk subjectieve begrippen zijn.

Bruikbaarheid DCF methode bij bedrijfsoverdracht

De discounted cashflow methode geeft zo een indicatie van de bedrijfswaarde. Maar de waarde van een onderneming is zeker anders dan de marktwaarde. Dat is waarde die een willekeurige koper bereid is te betalen voor een specifieke onderneming. Voor de uiteindelijke transactieprijs bij bedrijfsoverdracht zijn EBITDA multiples en alternatieve berekeningsmethoden veelal meer behulpzaam. Te denken valt bijvoorbeeld aan de financierbaarheid of de terugverdientijd van de investering in aandelen van een onderneming. Dat maakt het vak van bedrijfswaardering zeker niet gemakkelijk. Maar daarom niet minder boeiend.